> 1 <

Автор Сообщение

ukoxi

Members


Online status

1 сообщений

Расположение: United Kingdom
Род занятий:
Возраст:

#27288   01-10-2017 23:11 GMT3 часа(ов)      
Bookowe Karty W Empiku Dobry Pomys&觺!<img class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="http://ebooki.swiatczytnikow.pl/img/covers/978/83/7638/478/8/9788376384788-big.jpg" width="252" />

Icecream Ebook Reader to doskona&觺a propozycja przegl&覽darki dokument&覫w zapisanych w popularnych formatach, kt&覫ra kierowana jest g&觺&覫wnie do os&覫b czytaj&覽cych na komputerze ksi&覽&訴ki w postaci elektronicznej. Poza funkcjami wp&觺ywaj&覽cymi na wygod&觑 podczas lektury program oferuje r&覫wnie&訴 mo&訴liwo&訓&覿 &觺atwego katalogowania zbioru e-book&覫w. E book to dokument cyfrowy, elektroniczny w postaci pliku, kt&覫ry mo&訴na odczyta&覿 na ekranie komputera lub innego urz&覽dzenia, zwyk&觺e przy u&訴yciu konkretnego oprogramowania. Tym innym urz&覽dzeniem b&觑dzie na przyk&觺ad pill albo dedykowany czytnik ebook&覫w - temu ostatniemu w du&訴ej mierze po&訓wi&觑cony jest ten weblog.

Do poprawnego uruchomienia eBook konieczne jest potwierdzenie wa&訴no&訓ci licencji - w tym celu eBook z zabezpieczeniem DRM &觺&覽czy si&觑 z naszym serwerem i pobiera standing, je&訓li z jakiego&訓 powodu U&訴ytkownik chwilowo nie ma dost&觑pu do Internetu (lub na przyk&觺ad serwer uleg&觺 awarii) eBook b&觑dzie si&觑 poprawnie uruchamia&觺 przez nast&觑pne 168 godziny (7 dni). Po tym okresie konieczne b&觑dzie uruchomienie eBooka z aktywnym po&觺&覽czeniem internetowym.

To zabezpieczenie ebooka podpisem cyfrowym w taki spos&覫b, &訴e ten mo&訴e by&覿 odczytywany na konkretnej liczbie urz&覽dze&觼, do tego bez mo&訴liwo&訓ci kopiowania. Jest to cz&觑sto stosowane zabezpieczenie zw&觺aszcza w polskich ksi&觑garniach. Ebook&覫w z DRM nie czyta Kindle, konieczne jest zdejmowanie DRM i konwersja do po&訴&覽danego formatu.<img class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="http://you.winspireme.com/hs-fs/hubfs/eBOOK_Survey-Monkey-Logo.png " width="251" alt="e-book,ebook,czytaj e-book,pobierz e-book,co to e-book,czym jest e-book,czytanie e-book,czytnik e-book"/>

Pr&覫cz tych wyraz&覫w mamy jeszcze przedrostki pozwalaj&覽ce na seryjne tworzenie nowych wyraz&覫w, przede wszystkim e- od ‘elektroniczny', np. e handel, e-biznes, e-sklep, e-ksi&覽&訴ka (mamy ju&訴 co najmniej kilkana&訓cie s&觺&覫w z tym przedrostkiem), pobierz rzadziej u&訴ywany i- (od internetowy, np. i handel, i-biznes) oraz cyber-, np. cyberprzestrze&觼, cybersport. Warto podkre&訓li&覿, &訴e te prefiksy wymawiamy zgodnie z fonetyk&覽 polsk&覽, np. cyber, nawet je&訓li wyst&觑puj&覽 w nowych zapo&訴yczeniach.
> 1 <