> 1 <

Автор Сообщение

edetafy

Members


Online status

1 сообщений

Расположение: United States
Род занятий:
Возраст:

#27344   06-03-2018 21:29 GMT3 часа(ов)      
Od dawna na rynku farmaceutycznym nie by&觺o tak du&訴o ruchu. Jednak od czasu do czasu pojawia si&觑 konsumentom produkt, kt&覫ry ze wzgl&觑du na swoj&覽 formu&觺&觑 lub innowacyjny sk&觺ad jest uwa&訴any za prze&觺om. Tym razem jest to swoiste m&觺odzie&觼cze serum, zgodnie z zapowiedzi&覽 producenta - Blue Perle Active Retention Age. Ca&觺o&訓&覿, poniewa&訴 w sk&觺adzie produktu mi&觑dzy kremem, a tak&訴e fiolki z tajemniczym sk&觺adnikiem aktywnym, ma regulowa&覿 aktywno&訓&覿 DNA kom&覫rek sk&覫ry. Czy to przygotowanie jest tak innowacyjne i rewolucyjne, jak to si&觑 m&覫wi? Co sprawia, &訴e Perle Bleue Active Retention Age r&覫&訴ni si&觑 od innych preparat&覫w przeciwzmarszczkowych? Postaramy si&觑 odpowiedzie&覿 na to pytanie w poni&訴szym komunikacie.
niebieskie per&觺y zmarszczki Producent serum z niebieskiej per&觺y stwierdza, &訴e opr&覫cz nietypowej formu&觺y u&訴ycia tego produktu, jest to r&覫wnie&訴 jego sk&觺ad chemiczny, opracowany z najwy&訴szej jako&訓ci sk&觺adnik&覫w ro&訓linnych zmieszanych najwy&訴sze mo&訴liwe proporcje. Nie wystarczy umie&訓ci&覿 danego sk&觺adnika na li&訓cie substancji aktywnych - musi on r&覫wnie&訴 wyst&觑powa&覿 w wystarczaj&覽cej ilo&訓ci, a jest to czasami bardzo trudne do osi&覽gni&觑cia technicznie i dost&觑pne tylko dla producent&覫w stosuj&覽cych najnowocze&訓niejsze metody produkcji.
piel&觑gnacja twarzy- innowacyjne sk&觺adniki odm&觺adzaj&覽ce sk&覫r&觑 twarzy
sk&觺adnik algi &訓nieg niebieska per&觺a
sk&觺adnik alg &訓nie&訴nych Perle bleue

G&觺&覫wnym sk&觺adnikiem aktywnym, nie znajduj&覽cym si&觑 w &訓mietance zawartej w zestawie, ale w specjalnej fiolce, jest wysoko skoncentrowany ekstrakt z alg &訓nie&訴nych - pojedyncza ro&訓lina, wyst&觑puj&覽ca w warunkach naturalnych, na granicy wieczny l&覫d. Ro&訓lina ta jest tak przystosowana do trudnych i wrogich warunk&覫w, &訴e mo&訴e si&觑 rozwija&覿 tylko w ujemnej temperaturze powietrza. Ju&訴 sam ten fakt m&覫wi nam, &訴e musi mie&覿 niezwyk&觺e w&觺a&訓ciwo&訓ci. Formu&觺a Active Retention Age Perle bleue z dodatkiem alg &訓nie&訴nych wp&觺ywa na aktywno&訓&覿 tajemniczego genu KLOTHO. Co to jest? Jest to tzw. Gen wiecznej m&觺odo&訓ci, odkryty dopiero w 1997 roku przez japo&觼skich badaczy po wielu latach skomplikowanych bada&觼. Jest to specyficzny segment ludzkiego DNA, kt&覫ry jest aktywny tylko u ludzi, osi&覽gaj&覽c d&觺ugowieczno&訓&覿, poprzez zdrow&覽 diet&觑 i zdrowy tryb &訴ycia. U pozosta&觺ych os&覫b jest to na przyk&觺ad odpowiedzialne za op&覫&訲nianie skracania materia&觺u genetycznego intron&覫w, a tym samym zapobiega starzeniu si&觑 kom&覫rek.

Jak dzia&觺a przygotowaniePerle Bleue Active Retention Age?
Efekt niebieskiej per&觺y kremowej Nowatorska kompozycja zestawu Perle bleue sprawia, &訴e sk&觺adniki aktywne dzia&觺aj&覽 w kom&覫rkach sk&覫ry w trzech fazach, po czym sk&覫ra jest odm&觺odzona, rozci&覽gni&觑ta i wyra&訲nie g&觺adsza.

Pierwszy krok akcji nazywa si&觑 faz&覽 pocz&覽tkow&覽. Po uwolnieniu z fiolki alga &訓nie&訴na niemal natychmiast pobudza kom&覫rki sk&覫rne do intensywniejszej komunikacji, zwi&觑kszaj&覽c aktywno&訓&覿 gen&覫w Klotho i wzrost wydzielania czynnik&覫w odm&觺adzaj&覽cych. W pocz&覽tkowej fazie wa&訴ne jest, aby przez dwa tygodnie zawarto&訓&覿 fiolki nanie&訓&覿 przed kremem! Sk&覫ra musi by&覿 dobrze przygotowana na wch&觺anianie sk&觺adnik&覫w aktywnych zawartych w &訓mietanie - po tym czasie nale&訴y nak&觺ada&覿 tylko krem.

niebieski per&觺owy u kobiet. Nast&觑pnie rozpoczyna si&觑 druga faza, czyli aktywna faza regeneracji sk&覫ry. Aktywno&訓&覿 genu m&觺odo&訓ci KLOTHO jest nast&觑pnie intensywnie zintensyfikowana, dzi&觑ki czemu fibroblasty w sk&覫rze stymulowane s&覽 w celu zwi&觑kszenia produkcji kolagenu i elastyny - sk&觺adnik&覫w odpowiedzialnych za spr&觑&訴ysto&訓&覿 sk&覫ry i jej m&觺odzie&觼czy wygl&覽d. , Zwi&觑kszone wydzielanie tych element&覫w konstytutywnych trwa od 4 do 8 tygodni, podczas kt&覫rych mo&訴emy spodziewa&覿 si&觑 najbardziej widocznych zmian.

Po tym czasie aktywne sk&觺adniki zawarte w preparacie Active Retention Age Perle bleue wprowadzaj&覽 sk&覫r&觑 do fazy stabilizacji. Jest to niezwykle wa&訴ne ze wzgl&觑du na fakt, &訴e wp&觺yw niebieskiego kremu na biochemiczn&覽 r&覫wnowag&觑 sk&覫ry i &訴e w jaki&訓 spos&覫b musia&觺 przyzwyczai&覿 si&觑 do nowych warunk&覫w - popytu i poda&訴y substancji. sk&觺adowy. W ci&覽gu 4 do 6 tygodni nowy wygl&覽d twarzy stopniowo si&觑 wzmacnia, sk&覫ra staje si&觑 j&觑drniejsza, zmarszczki wyg&觺adzone, owal wyra&訲nie si&觑 poprawia.

Podsumowuj&覽c zdolno&訓ci regeneracyjne preparatu, jego regularne stosowanie pomo&訴e wszystkim kobietom zmniejszy&覿 istniej&覽ce zmarszczki ju&訴 po czterech tygodniach, a tak&訴e odm&觺odzi&覿 twarz nawet
> 1 <